Lean Thinking (ook wel Lean Enterprise of Lean Manufacturing genoemd) is een filosofie die wijd verspreid is in de industrie, maar die tevens zeer van toepassing is op de dienstverlening. LEAN en Six Sigma zijn complementaire methoden die in de praktijk meer en meer gezamenlijk worden toegepast. Waar Six Sigma zich richt op het reduceren van variatie en defecten binnen het proces, heeft LEAN tot doel om het proces te versnellen en verspillingen te elimineren.

Lean Thinking gaat hoofdzakelijk over het vereenvoudigen van processen, het identificeren van welke processen waarde toevoegen, het zorgen dat deze processen effectiever stromen (flow) en het elimineren van alle soorten afval.

Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma bestaat uit een verzameling van methodes, die de kwaliteit van processen verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat er binnen een organisatie medewerkers te vinden zijn met specifieke specialismen en expertise in deze methodes. Lean Six Sigma reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen met als doel om producten en/of diensten in overeenstemming te laten komen met de verwachting die de klant heeft. Lean Six Sigma projecten hebben kwantificeerbare financiële doelstellingen zoals kostenverlaging en/of winstverbetering.

Voorwaarden

Lean Six Sigma is een prima methode om complexe kwaliteitsvraagstukken op te lossen, waarbij de oorzaak van het probleem niet direct voor de hand ligt. Het is dan wel belangrijk dat de kwaliteit van het betrokken product en/of proces meetbaar is of meetbaar kan worden gemaakt. Daardoor kunnen de factoren die de kwaliteit het meeste beïnvloeden worden opgespoord en geïdentificeerd en onder controle worden gebracht.

Basisprincipes Lean Six Sigma

Met als basis de Lean Six Sigma methodiek heeft Grapes Consultancy vele organisaties geholpen hun processen te optimaliseren. Onze visie op projecten: ”Wij helpen bedrijven zichzelf te verbeteren.” De strategie die wij daarbij volgen is d.m.v. trainingen en coachen kennis over te dragen bij onze klanten zodat u zelf blijvende verbeteringen realiseert met behulp van Lean Six Sigma. Wij zijn succesvol als wij u geleerd hebben zelf succesvolle Lean Six Sigma projecten te realiseren.

Door het stapsgewijs toepassen van de volgende 5 LEAN-principes:

  1. identificeren wat de klant als de waarde toevoegende delen van het proces ziet. (“Value Add”)
  2. het identificeren van de waardestroom.(“Value Stream Mapping”)
  3. het zorgen dat de waarde toevoegende stappen effectiever stromen (“Flow”) en het verwijderen van alle hindernissen die de vrije flow verhinderen.
  4. het creëren van “Pull”: Het ‘trekken’ van goederen of diensten door de verschillende processtappen is de meest efficiënte manier om te produceren.
  5. voortdurend streven naar Continue Verbetering. Onthoudt: in het streven naar perfecte processen is het behalen van excellente processen een reëel en haalbaar resultaat. (“Continuous Improvement to Process Excellence”)

1. Value Add

De klant is degene die definieert of hij voor een processtap wil betalen of niet. Als u het niet aan de klant kunt vragen moet u zich in de huid van de klant verplaatsen en zo de substappen van uw proces doorlopen, zich telkens afvragend: “Wil ik voor deze stap betalen of niet”. Het zal blijken dat er veel Non-Value Add stappen zijn, overigens zullen niet alle geëlimineerd kunnen worden, omdat sommige stappen toch verplicht zijn (van overheidswege of certificerende instanties) of nodig zijn om het product of de dienst te kunnen leveren.

2. Lean & Six Sigma: Value Stream Mapping

Na het identificeren van wat uw klant waarde toevoegende activiteiten in uw proces vindt, (en dus waar men bereid is te voor betalen) is de eerste echte tool van Lean Thinking, het zogenaamde “Value Stream Mapping”. Deze tool maakt grafisch inzichtelijk wat er aan goederen- en informatiestromen door het bedrijf loopt, waar de waarde stroomt en hoe lang de verschillende processtappen (en de wachttijden) duren.

Een belangrijke reden om deze Value Stream Map te maken is om in kaart te brengen waar mogelijke bronnen van verspilling (waste) zitten. Voor deze “waste identificatie” zitten er in de LEAN-Toolbox een groot aantal gereedschappen.

3. Flow

Na het opstellen en analyseren van de VSM en de mogelijke LEAN en Six Sigma verbeterprojecten, is de volgende stap het creëren van continue FLOW. Dit gebeurd door het elimineren van alle mogelijke “hindernissen”. Stel u hierbij voor dat uw product of dienst hierbij in één beweging van het begin van uw proces doorloopt naar het einde van uw proces. Bijvoorbeeld voor de goedkeuring van een hypotheekaanvraag zou dit betekenen dat het aanvraag formulier nooit op een stapel beland en ligt te wachten, maar altijd onder bewerking is.

4. Pull

Wanneer de continue stroom niet volledig haalbaar is, is het volgende meest efficiënte type van flow om te streven naar “Pull” systemen. Hierbij wordt de hoeveelheid onderhanden werk geminimaliseerd door een subproces pas weer te starten als er vraag is naar dat subproces. Hiervoor gebruikt LEAN de term “kanban” waarbij er echte of virtuele kaarten worden gebruikt, die in de plaats van een afgenomen product worden gelegd, en die de feitelijke trigger zijn voor het voorliggende proces om weer te produceren.

5. Continu Verbeteren

Dit sluit naadloos aan op de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cirkel van Deming. Alles wat we doen staat in het teken van “steeds beter” Hoe borgen we dat we iets dat we verbeterd hebben niet weer slechter kan worden (Poka Yoke, Control plans, etc). Hiermee komt LEAN weer op hetzelfde pad te liggen als Six Sigma. Six Sigma gebruikt hier de term “Control fase” om hetzelfde te bereiken.

Met behulp van Lean Six Sigma worden de oorzaken van fouten opgespoord en vervolgens gereduceerd en geëlimineerd, waardoor de kwaliteit van de resultaten van bedrijfskundige processen verbeterd kunnen worden.